Закрити
Освітній проект "Вивчення психологічної готовності до навчання на підвищеному освітньому рівні (допрофільне та профільне навчання)"
12 Грудня 2012, 10:50 , Переглядів: 14575
FacebookTwitterLivejournal
Освітній проект Освітній проект "Вивчення психологічної готовності до навчання на підвищеному освітньому рівні (допрофільне та профільне навчання)"

Корекційно-розвивальна програма, проект соціально-психологічної служби учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Анотація

Освітній проект "Вивчення психологічної готовності до навчання на підвищеному освітньому рівні (допрофільне та профільне навчання)" для загальноосвітніх шкіл з класами допрофільного і профільного навчання.

З метою реалізації принципу фуркації у школах повинна скластися система діагностики при формуванні 8-х допрофільних та 10-х профільних класів. Тому мета проекту - це створення психолого-педагогічних умов, розробка заходів щодо формування допрофільної та профільної освіти, формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності; надання психолого-педагогічної допомоги учням у прийнятті рішення щодо вибору профілю навчання та створення умов для готовності підлітків до соціального, професійного і культурного самовизначення в цілому.

В основу проекту було покладено припущення про те, що формування допрофільних та профільних класів буде більш організованим та результативним по показникам якості освіти якщо:

 • провести більш поглиблене вивчення вікових особливостей учнів підліткового віку;
 • врахувати мотивацію до навчання на підвищеному освітньому рівні;
 • розробити комплекс психологічних заходів, діагностичного інструментарію для формування допрофільної та профільної освіти.

Проект може бути використаним практичними психологами шкіл любого типу. Психолог-молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр психології або фахівець, який отримав сертифікат державного або міжнародного зразка.

Актуальність проекту

Концептуальні державні документи щодо загальної середньої освіти передбачають нові підходи до організації освіти в старшій школі. Це, перш за все, пріоритети профільного навчання, як освітньої структури, що забезпечує організацію навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, створює умови для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно-орієн­тованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії .

Входження України у європейський освітній простір вимагає диференціації, варіативності, багатопрофільності, інтеграції загальної і допрофесійної освіти, як загальної тенденції розвитку старшої профільної школи.

Досвід практичної діяльності дав можливість проаналізувати психологічний супровід організації допрофільного та профільного навчання. Допрофільне навчання створює умови для того, щоб учень відчував професійну освіту, але в процесі організації допрофільного навчання склалася наступна освітня ситуація. В супереч результатам професійної психодіагностики, покладеної в основу формування допрофільних та профільних класів визначилась негативна тенденція щодо вибору допрофілю школярами за фактором бажання не руйнувати сформовані міжособистісні стосунки в класах попереднього навчання. Неспівпадіння природних здібностей та навчальних ресурсів учнів стало причиною уповільнення розвитку когнітивних здібностей учнів і як результат - рівня навчальних досягнень. Результати діагностування учнів та їх батьків дало змогу зробити висновок, щодо поглибленого вивчення даної освітньої проблеми.

Мета проекту

З метою реалізації принципу фуркації у школах повинна скластися система діагностики при формуванні 8-х допрофільних та 10-х профільних класів. Тому мета проекту-це створення психолого-педагогічних умов, розробка заходів щодо формування допрофільної та профільної освіти, формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності; надання психолого-педагогічної допомоги учням у прийнятті рішення щодо вибору профілю навчання та створення умов для готовності підлітків до соціального, професійного і культурного самовизначення в цілому.

В основу проекту було покладено припущення про те, що формування допрофільних та профільних класів буде більш організованим та результативним по показникам якості освіти якщо:

 • провести більш поглиблене вивчення вікових особливостей учнів підліткового віку;
 • врахувати мотивацію до навчання на підвищеному освітньому рівні;
 • розробити комплекс психологічних заходів, діагностичного інструментарію для формування допрофільної та профільної освіти.

Для досягнення мети дослідження та перевірки гіпотези необхідно буде вирішити такі завдання:

 • здійснити теоретичний аналіз проблеми та більш поглиблено вивчити особливості підліткового віку;
 • виявити та науково обґрунтувати психолого-педагогічні заходи вивчення соціального дебюту та мотиваційної готовності до навчання на підвищеному освітньому рівні.

Теоретичне значення роботи полягає у розгляді поглиблених наукових знань про індивідуальні та вікові особливості дітей підліткового віку; у теоретичному обґрунтуванні ефективності використання психолого-педагогічних заходів під час формування допрофільних та профільних класів.

Практичне значення роботи полягає в тому, що теоретично обґрунтована та експериментально перевірена комплексна система психолого-педагогічних заходів може бути використана практичними психологами загальноосвітніх шкіл під час формування до профільних та профільних класів.

Об’єкт дослідження (цільова група) - особистість підлітків, їх професійні нахили, вчителі та їх професійна компетентність.

Предмет дослідження - визначення та наукове обґрунтування психолого-педагогічних заходів та діагностичного інструментарію для формування допрофільної і профільної освіти

Нормативно-правове забезпечення

Положення про психологічну службу системи освіти України, Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі, яка затверджена рішенням колегії Міносвіти і науки України 25.09.2003 N 10/12-2. Вона ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002 (347/2002), Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14), Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1717 (1717-2000-п) "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", Етичний кодекс психолога, а також статут школи.

У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в старшій школі. Вона має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно-орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії.

Науково-теоретичні основи проекту

Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу. Мета профільного навчання, забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Коли можна говорити про вибір допрофільного навчання?

В період формування допрофільних і профільних класів особливо актуальною стає проблема самовизначення підлітка. Відомий психолог Еріксон впровадив у психологію термін "Я - ідентичність", який означає самоототожнення та безперервність розвитку свого "Я" протягом життя. Період 13 - 18 років вчений визначив як стадію розвитку, коли підліток аналізує накопичений життєвий досвід і здійснює вибір домінуючої сфери діяльності.

З психологічної точки зору допрофільна підготовка здійснюється саме у 8-9 класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. В кінці 7 класу можна говорити про вибір направлення подальшого навчання. Школярі вже випробували свої сили практично в усіх предметних областях, мають добре сформовану самооцінку, вміють адекватно оцінити свої можливості та бажання, саме у цьому віці. Як відмічають психолог Р. С. Нємов для цього віку характерний нахил пошука своєї особистості, самовивчення та самоаналіз. Рівень знань для багатьох підлітків стає фактором життєвої успішності, проходить спеціалізація знань з метою формування подальшої успішної кар'єри. Тому наша школа пропонує, починаючи з 8 класу навчання в класах та групах допрофільної підготовки. Форми її реалізації - введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі.

Ефективність допрофільного навчання вимагає налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення професійних інтересів і якостей школярів для створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікроколективів (класів, груп).

Форми роботи:

Статистичні: збір та обробка даних діагностування та спостереження психолога та педагогів; проведення психологічного моніторингу розвитку особистості школяра.

Соціологічні: вивчення соціального професійного запиту, соціометричні зрізи, моніторинг якості роботи педагогів допрофільної та профільної освіти школяра

Соціалізаційні: тренінги особистісного росту, безконфліктної поведінки, самовизначення; вивчення профільних спецкурсів та курсів по вибору; психологічні консультації для всіх учасників навчально-виховного процесу; проведення батьківських зборів за участю психолога; створення рекомендацій за різними напрямками роботи; зустріч з цікавими людьми різних професій;.

Етапи реалізації проекту

Підготовка учнів до ситуацій вибору профілю навчання повинна здійснюватися в три етапи: пропедевтичний, основний, завершальний.

На першому (пропедевтичному) етапі необхідно:

 • Вивчити нормативно-правове забезпечення проблеми.
 • Підібрати методичну, наукову літературу, ознайомитися з новинками преси, щодо даного напрямку роботи та вивчити особливості підліткового віку.
 • З'ясувати освітні запити учнів та іх батьків, які закінчують 7 клас. Цей етап включає: попередню діагностику освітнього запиту учнів з урахуванням думки їхніх батьків, основних мотивів подальшого вибору, інтересів і нахилів. У результаті такої роботи з'являється можливість диференціювати учнів відповідно до їхніх потреб у різних варіантах допрофільної підготовки.
 • Підібрати діагностичний інструментарій, щодо роботи з дітьми підліткового віку (для вивчення особистісних якостей, професійних нахилів, соціальних запитів, мотивації навчання, соціометричні дослідження). Додається в додатках

Другий (основний) етап (для восьмикласників) включає: навчання способів вибору профілю; організацію психолого-педагогічної діагностики щодо нахилу до того чи іншого напряму освітньої діяльності в умовах профільного навчання; виявлення основних проблем у виборі профілю навчання, робота з вчителями, які працюють або будуть працювати в допрофільних чи профільних класах. Заходи здійснення цього етапу додається в додатках.

Третій (завершальний) етап передбачає реалізацію освітнього проекту "Літня школа-нова організаційна модель освіти старшокласників". Майбутні учні 8-х допрофільних класів протягом 3-5 днів одержують вичерпну інформацію про особливості навчання, про допрофіль, який вони вибрали. На заняттях їм презентується зміст освіти в старшій школі, учні знайомляться з вимогами Державних стандартів з базових предметів, здійснюють саморефлексію власних компетенцій, навчаються самоменеджменту. Здійсненню учнями правильного вибору допрофільног навчання і професійного самовизначення сприяє комплекс проведених діагностик і психологічних тренінгів за їх результатами. Проводиться психологічний тренінг особистісного росту. Формування інформаційних потреб і мотивів стимулює також зміна виду праці вчителів: у Літній школі вони працюють на принципах взаємодії з учнями, як партнери. Реалізація проекту "Літня школа" дозволяє заздалегідь підготуватися і вчителю, і учню до сумісної продуктивної роботи і творчої взаємодії вже до початку нового навчального року. Як результат формується колектив учнів, що склав спільний маршрут просування в освітньому просторі. Колектив, готовий до свідомого засвоєння знань відповідно до профілю навчання, що добре розуміє мету і задачі навчання в старшій школі загалом, і профільного навчання, зокрема.

Закінчується цей етап проведенням підсумкового педконсиліуму з формуванню допрофільних і профільних класів.

Використання проекту:

Проект може бути використаним практичними психологами шкіл любого типу. Психолог-молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр психології або фахівець, який отримав сертифікат державного або міжнародного зразка. Психологи проходять підвищення кваліфікації у встановленому порядку.

Очікувані результати реалізації проекту:

 • Успішна адаптація дітей до нових соціально педагогічних умов навчання.
 • Проведення навчальної діяльності без значних порушень фізичного та психічного здоров'я,
 • Здатність ігнорувати кризові ситуації, та находити вихід із них, формування безконфліктної поведінки
 • Задоволеність учнями своєю діяльністю, зв'язок свої особистих планів з цією діяльністю в майбутньому
 • Формування в них вмінь та навичок, щодо проектування власного освітнього маршруту
 • Підвищення освітнього рівня та якості знань учнів, що вимагає в сучасному житті держава.

Заходи реалізації основного етапу проекту

Місяць Зміст роботи Призначення
Вересень Спостереження за адаптацією учнів 8, 10 - х класів до нових умов навчання.
Проведення діагностики особистісних якостей учнів за результатами психолого - педагогічних спостережень та створення корекційних груп (при необхідності).
Вивчення особливостей адаптації до нових соціально - педагогічних умов навчання та особистісних якостей учнів.
Жовтень Вивчення адаптації до нових умов навчання учнів 8- х класів за методикою Кондаша. Виявлення рівня соціально - ситуативної тривоги. Особливість даної методики у тому, що вона дозволяє вивчити не присутність у учня будь яких проблем, а дозволяє вивчити ситуацію з точки зору , наскільки вона може викликати проблему.
Листопад Проведення соціометричних досліджень у допрофільних та профільних класах.
Вивчення взаємозв’язку між показником адаптації і здібностями щодо навчання.
Вивчення соціалізації та соціального статусу кожного учня у нових колективах.
Проводиться з метою запобігання перевантаженню механізмів адаптації.
Груднень Вивчення задоволеності учнів 8,10 - х класів, щодо правильності вибору допрофілю (Анкетування "Чи подобається тобі навчатися в допрофільному класі?").
Проведення педконсилуіму, щодо вивчення результативності навчання за 1 семестр у до профільних та профільних класах.
Проводиться з метою вивчення думки, щодо вірності вибору допрофілю та профілю , та вивчення створених умов навчання.
Підведення підсумків, вивчення результативності та проблем при навчанні.
Січень Діагностика учнів 7, 9 - х класів за методикою ОПГ .
Анкетування "Вивчення думки учнів та батьків 7, 9 -х класів, щодо бажання навчатися в допрофільному класі".
Методика ОПГ проводиться з метою вивчення у учнів професійної орієнтації за напрямками "Людина - техніка", "Людина - природа", "Людина - знакова система", "Людина - художній образ", "Людина - Людина".
Анкетування проводиться з метою вивчення соціального заказу, щодо формування допрофільних та профільних класів.
Лютий Вивчення рівня розумового розвитку, та домінуючих здібностей за допомогою методики ШТРР учнів 7, 9 - х класів Тест призначений для діагностики розумового розвитку учнів та домінуючих здібностей. Він має 6 субтестів. Індивідуальним показником тесту в цілому є сума балів, яка є результатом складання всіх правильних відповідей
Березень Ранжування здібностей учнів 7, 9 - х класів
Вивчення типу мислення учнів 7,9 класів
Проводиться для вивчення рівня сформованості здібностей та нахилів учнів
Квітень Проведення батьківських зборів, узагальнення результатів соціального опитування та прийняття рішення про спрямованість допрофільного та профільного навчання. Розгляд умов навчання в допрофільних та профільних класах та вивчення думки батьків, щодо інноваційної діяльності, щодо організації до профільної освіти.
Травень Вивчення професійних якостей вчителів, які працюють в до профільних та профільних класах.
Методична підготовка та психологічний настрій учителів, залучених до реалізації проекту "Літня школа".
Визначення ступеню сформованості професійних навичок та якостей вчителів для роботи в до профільних та профільних класах.
Надання методичних порад та психологічного настрою для реалізації проекту "Літня школа".
Червень Реалізація проекту "Літня школа".
Проведення педконсиліуму з формуванню до профільних та профільних класів.
Робота проводиться з метою проведення роз’яснювальної роботи, психологічного настрою на навчання у допрофільних та профільних класах.
Розгляд учбових ситуацій учнів при формуванні до профільних класів.

Список використаної літератури:

 1. Абрамова Р. З. Введення у практичну психологію. - М.: вид. "Академія", 1996 р., 224 с.
 2. Крижко Е. І.- Профільне навчання. Довідковий посібник. - С., мсп "Ната" 2006-с. 64
 3. Літня школа. Нова організаційна модель освіти старшокласників/ Н. Анікіна, О. Тимощук, О. Чорна.- К.: Ред.загальнопедагогічних газ., 2055.-112с.
 4. Немов Р. С. Психологія:Учеб. Для студ.- М.: Гуманіст. вид ВЛАДОС, 1999.-33с.
 5. Осипова А. А. Загальна психокорекція: навчальний посібник для студентів ВНЗ.- М: ТЦ "Сфера", 2000.- 512 с.
 6. Практикум по психологічним іграм з дітьми та підлітками/Бітянова М. Р.- СПб.: Пітер, 2002.- 304с.
 7. Психологічний тренінг с підлітками / Л.Ф.Анн. - СПб.: Пітер, 2003. - 271с.
 8. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред.П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. - К.: Рута, 2001. - 320с.
 9. Профільне навчання: Зарубіжний досвід/ Сост. Т. Б. Волобуєва.-Донецьк: олбІПДО, "Витоки", 2006.- 152 с.
 10. Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога.- М.: ВЛАДОС,1999р.- 480с.
 11. Система педагогічної підтримки дітей в освіті. - Х. :Видав. гр. "Основа", 2003.- 80 с.
 12. Столяренко Л.Д. Основи психології.-Ростов-на-Дону: "Фенікс", 2000.- 762 с.

Кейс психологічних тестів:

Пропонуються деякі методики, тести, що дозволять виявити особистісні якості, інтелектуальні здібності, емоційний стан та відносини в групі.

 1. Вивчення психологічних властивостей та стану особистості
 • Вивчення рівня домагань старшого шкільного віку (В.Г. Горбачовський). Тест дозволяє виявити рівень мотивації
 • Вивчення самооцінки. (Ю.Л.Кисильов). Діагностика використовується для вивчення рівня самооцінки
 • Визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг- тест)
 • Школа самотності. Чи як ви себе почуваєте в цьому житті? (Д.Рассея, Л.Пепло,М.Фергюсоном). Тест використовується для визначення рівня відчуття учнем своєї самотності.
 • Чи можете ви знайти вихід з конфліктної ситуації (Опитувальник Томаса).
 • Методика виявлення комунікативних і організнійих здібностей.
 • Вивчення адаптації та рівня тривожності до нових умов навчання за методикою Кондаша.
 1. Вивчення інтелекту та креативності
 • Тест Векслера- тест дозволяє одержати представлення не тільки про загальний рівень інтелекту, але і про особливості його структури.
 • Шкільний тест розумового розвитку. Діагностика дозволяє не тільки вивчити рівень розумового розвитку, а і вивчити рівень сформованості здібностей учнів
 • Тест інтелекту КОНТУР.
 • Тест інтелекту р.Амптхауэра. Для діагностики верб. інтелекту, лічильно-математичного, просторового.
 • Тест креативности Торренса. Для дослідження творчої обдарованості дітей та креативності мислення.
 1. Вивчення інтересів
 • Вивчення професійної орієнтації за методикою Холланда.
 • Вивчення професійних інтересів за методикою Клімова.
 1. Соціометричні дослідження
 • Поліфункціональна социо-комплектационная ігрова методика "Букет" (Сопіков А.П).
 • Вивчення згуртованості колективу . Тест дозволяє визначити показники цінністно-ориєнтованої єдності (Р.О.Немова).
 • Соціометричні дослідження.

Етапи реалізації проекту:

І етап. Пропедевтичний. Професійний розвиток педагог та психологізація знань батьків.

Очікувані результати реалізації цього етапу:

 • підвищення рівня обізнаності педагогів та батьків щодо особливостей профільного навчання та психологічного розвитку дітей підліткового віку;
 • оволодіння педагогами сучасними методами роботи з дітьми у класах з підвищеним ос втім рівнем;
 • сформований кейс діагностичних методик для роботи практичного психолога закладу щодо інтелектуальних, особистісних здібностей учнів;
 • розширення нормативно—правової бази, науково-методичної літератури з даного напрямку роботи.

ІІ етап. Основний. Вдосконалення психологічної підтримки навчально-виховного процесу в класах з профільною освітою.

Очікувані результати реалізації цього етапу:

 • поглиблене вивчення індивідуальних особливостей учнів старших класів;
 • визначення можливостей та рівня підготовки педагогів до роботи у профільних класах з урахування осучаснення системи освіти;
 • сформованість психологічної інноваційної компетентності педагогічних працівників;
 • соціалізація учнів та надання їм практичного досвіду суспільно-громадської діяльності.

ІІІ етап. Завершальний. Соціалізація учнів до нових умов навчання.

Реалізація цього етапу призведе до таких результатів:

 • створення моделі безконфліктної поведінки в учнівському колективі;
 • удосконалення системи ефективної співпраці учасників навчально-виховного процесу закладу;
 • створення сприятливих та позитивних відносин у знову сформованих мікрогрупах учнів.
Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Головко Вікторія Анатоліївна, практичний психолог, спеціаліст вищої категорії, Артемівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням Донецької області.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua